Zavřít

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů členy skupiny PX v následujícím rozsahu:

  • emailová adresa, IP adresa (ze které byl odeslán webový formulář),
  • jméno, příjmení, telefonní číslo, firma, pracovní pozice, adresy sociálních sítí (budou-li také poskytnuty)

Správcem osobních údajů je společnost Burza cenných papírů Praha, a. s. (IČO: 47115629; dále jen „BCPP“).

Osobní údaje mohou být správcem údajů předávány dalším členům skupiny PX, kteří budou oprávněni je zpracovávat za stejným účelem a za stejných podmínek, jako je uvedeno v tomto souhlasu. Skupina PX zahrnuje tyto společnosti: Burza cenných papírů Praha, a. s. (IČ: 47115629), Centrální depozitář cenných papírů, a. s. (IČ: 25081489) a POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s. (IČ: 27865444). V souvislosti s využitím cloudových služeb Microsoft Office 365 členy skupiny PX mohou osobní údaje být zpracovávány na prostředcích umístěných ve Spojených státech amerických.

Účelem zpracování osobních údajů je:

  • zasílání marketingových sdělení a obchodních sdělení s nabídkou služeb správce;
  • zasílání pozvánek na akce správce nebo třetích osob;
  • provádění průzkumu a vyhodnocení trhu;

S nabídkou a informacemi podle uvedeného účelu Vás mohou členové skupiny PX oslovit prostřednictvím: elektronické pošty, telefonního kontaktu, SMS, dopisu a internetové schránky.

Tento souhlas je poskytován na dobu 10 let.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat postupem, který je uveden na stránce Ochrana osobních údajů. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchovává správce z titulu oprávněného zájmu po dobu platnosti souhlasu a 10 let poté, co zanikl.

Na uvedené www stránce najdete rovněž i informace o způsobu uplatnění svých práv plynoucích ze zpracování osobních údajů (právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů) a další důležité informace týkající se zpracování osobních údajů v naší společnosti.

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce Kontakty K ochraně svých práv můžete také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů