Kdo je emitent?

Emitentem je společnost nebo veřejná korporace (např. obec, stát), která vydává cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků na rozvoj svého podnikání. Emitovat neboli vydávat lze nejrůznější druhy cenných papírů, z nichž nejznámější jsou akcie, dluhopisy a podílové listy.

Jaké jsou výhody získávání finančních prostředků na kapitálovém trhu?

Kapitálový trh je jedním z alternativních zdrojů financování rozvoje podniků. Nejoptimálnější volba zdroje financování záleží na konkrétním subjektu a konkrétní situaci.

K výhodám získávání financí prostřednictvím emise cenných papírů patří:

  • Možnost získat vysokou finanční částku, kterou není např. jedna banka schopna nebo ochotna poskytnout.
  • Možnost optimalizace kapitálové struktury mezi dluhem a vlastním kapitálem. Emisí akcií emitent navyšuje prostřednictvím stávajících či nových akcionářů svůj základní, resp. vlastní kapitál. Emisí dluhopisů získává emitent dočasně k dispozici cizí kapitál.
  • Při vydávání některých druhů cenných papírů získá emitent finanční prostředky v hotovosti bez nutnosti splácet úvěry a úroky. Zisk firmy tak může být plně využit k rozvoji společnosti.

Proces vydávání emise cenných papírů je pro investory tou nejtransparentnější metodou a kótace emise na regulovaném trhu je spojena s určitou publicitou, což může výrazně přispět k vyšší prestiži a důvěryhodnosti emitenta.

Vstup společnosti na burzu - Inital Public Offering (IPO)

Vstup na burzu otevírá nové obchodní příležitosti
Průvodce emitenta