Futures a opce, nazývané také deriváty,  jsou finanční produkty, jejichž hodnota je odvozena od podkladového aktiva, kterým mohou být například akcie, indexy či komodity.

Oproti trhu, na kterém se obchodují reálné hodnoty jako např. akcie a kde se dodávka a platba provádí ihned po uzavření transakce, se na trhu s deriváty obchoduje s dohodami o budoucí koupi a prodeji. Dodávka a platba se provádí za pevnou cenu v pozdějším dohodnutém termínu.

Futures

U futures se dvě strany závazně dohodnou na následné dodávce podkladového aktiva za určitou cenu (smluvní cena). Pozice subjektu, který se zavázal k prodeji, se nazývá krátká pozice, pozice subjektu, který se zavázal ke koupi, se nazývá dlouhá pozice.

Termín pozice vymezuje všechna práva a povinnosti, které účastník trhu po určité transakci má (koupě/prodej). Graficky se často znázorňuje jako graf zisku a ztrát.

Opce

Opce představuje právo koupit či prodat určité množství nějaké komodity (podkladového aktiva) k určitému datu nebo v určitém časovém období a za předem dohodnutou cenu.

Rozlišují se dva typy opcí:

  • Call
    Právo koupit základní hodnotu
  • Put
    Právo prodat základní hodnotu

Opce opravňuje kupujícího koupit nebo prodat (dlouhá pozice) oproti zaplacení prémie (opční prémie) určité množství určitého podkladového aktiva k určitému datu nebo v určitém časovém období a za předem dohodnutou cenu (realizační cenu). Kupující však není povinen svého práva využít. Jako majitel opce může nechat tuto opci propadnout a opce se stává bezcennou.

Naproti tomu prodávající opce (upisovatel) se zavazuje základní hodnotu koupit nebo prodat (krátká pozice), pokud kupující svoji opci uplatní.

Termínové obchody: Význam pro účastníky trhu

Význam pro investory: Deriváty umožňují investorům dosáhnout při předem vypočitatelném riziku neúměrně vysokých zisků (ale také utrpět úplnou ztrátu). Toto riziko může cíleně snížit (hedge) nebo zvýšit (trade). Manažeři fondů zabezpečují své portfolio proti kurzovým ztrátám a kolísání úrokových sazeb tím, že si například prostřednictvím prodejní opce zajistí určitou cenu nebo úrokovou sazbu.

Význam pro firmy: Například firmy orientované na export se mohou zajistit proti měnovému riziku tím, že si prostřednictvím měnové opce zajistí určitý směnný kurz.