Druhy akcií

Není akcie jako akcie. Je důležité rozlišovat mezi následujícími druhy akcií: 

  • Akcie na majitele a akcie na jméno
    Podle typu převoditelnosti se rozlišuje mezi akciemi na majitele a akciemi na jméno. Akcie na majitele, kde majitel není jmenovitě uveden a rozhodující je vlastnictví, představují nejběžnější kategorii akcií. Tento typ akcií se obchoduje na burze. Akcie na jméno jsou poměrně vzácné. Jsou vystavovány na konkrétní osobu. Pouze uvedený majitel může vykonávat všechna práva spojená s vlastnictvím listiny.
  • Kmenové akcie a prioritní akcie
    Práva akcionářů jsou různě velká v závislosti na druhu akcií. Hlasovací právo na valné hromadě mají pouze majitelé kmenových akcií („kmeny“), přičemž hlasovací právo závisí na výši podílu. Naproti tomu vlastníci prioritních akcií („priority“) nemají často žádné hlasovací právo. Zpravidla však mají výhodu výplaty vyšší dividendy. Když se hovoří o „akciích“, většinou se tím myslí kmenové akcie. Vzhledem k tomu, že mnoho společností svůj základní kapitál v posledních letech sjednotilo, jsou prioritní akcie stále méně časté.

Vliv a výnos

Činnost společnosti mohou akcionáři ovlivňovat na valných hromadách, které se konají zpravidla jednou za rok. Valná hromada rozhoduje o důležitých krocích společnosti, jako je např. akvizice nebo fúze, ale také o výši vyplácené dividendy. Dalším důležitým úkolem valné hromady je volba dozorčí rady a rozhodování o kapitálových opatřeních (např. zvýšení kapitálu). Hlasovací právo na valné hromadě je vykonáváno v souladu s podíly ve společnosti. Neomezeně platí tato práva pouze pro vlastníky takzvaných kmenových akcií. Dozorčí rada zvolená valnou hromadou zastupuje zájmy akcionářů. Představuje zákonem stanovený kontrolní orgán, mezi jehož hlavní úkoly patří ustanovení a dohled nad výkonným představenstvem, poradenství, či audit účetní závěrky. Představenstvo akciové společnosti řídí záležitosti společnosti a o této činnosti musí pravidelně informovat dozorčí radu.

Dividenda

Dividenda představuje zisk vyplacený akcionářům na základě rozhodnutí valné hromady. Dividendový výnos je ukazatelem procentuálního podílu vypláceného zisku akciové společnosti za tržní cenu. Výše dividendového výnosu však neříká nic o kvalitě společnosti. Mnoho velmi úspěšných společností investuje co možná největší část svého zisku zpět do výzkumu a vývoje a při vyplácení dividend jsou spíše zdrženlivé ‒ taková rozhodnutí akciové společnosti se nazývají dividendová politika. Podaří-li se společnosti například uspět uvedením inovativních produktů na trh, pak akcionáři sice neprofitují z vyšší dividendy, ale těží z rostoucí ceny akcií společnosti.