Každou formu investice lze posoudit na základě tří kritérií:

  • Bezpečnost
  • Likvidita
  • Rentabilita

Jak tato částečně protichůdná kritéria nakonec vyhodnotit a vytvořit jejich hierarchii, je otázkou osobních preferencí investora, které jsou analyzovány při konzultaci s poradcem v oblasti cenných papírů.

Obecně platí: Čím menší je riziko, tím nižší je výnos

Současná maximalizace všech tří veličin (maximální výnos, minimální riziko a vysoká likvidita) není možná u žádného typu investice.

 

Bezpečnost znamená zachování investovaného majetku

Bezpečnost kapitálové investice znamená zachování investovaných aktiv. To závisí na rizicích, kterým je investice vystavena, může jít o konjunkturální riziko, riziko inflace, riziko země nebo měnové riziko. Vyšší bezpečnosti lze dosáhnout prostřednictvím vyváženého rozdělení majetku (alokace investičního majetku = diverzifikace).

Likvidita znamená možnost prodeje

Likvidita kapitálové investice popisuje možnost investora kdykoliv prodat svá aktiva za tržní cenu. Obvykle se jedná o případ, kdy investor může prodat své cenné papíry, aniž by už průměrně velký prodejní příkaz vedl k významným kurzovým výkyvům a mohl být zpracován pouze na výrazně nižší cenové hladině. Likvidita se v této souvislosti nesmí zaměňovat s dobou trvání závazku investice.

Rentabilita udává výnos

Rentabilita investice do cenných papírů je určena jejím výnosem. Mezi výnosy cenného papíru se počítají výplaty úroků nebo dividend a další výplaty a zvyšování hodnoty (v podobě kurzových zisků). V závislosti na druhu investice mohou výnosy investorovi pravidelně plynout nebo mohou být místo vyplacení akumulovány. Stejně tak mohou v průběhu času zůstávat stejné nebo mohou kolísat. Výnosnost je vhodným ukazatelem k porovnání rentability různých cenných papírů. Výnosnost je poměr (ročního) výnosu ve vztahu k využití kapitálu. Kromě toho je třeba přihlédnout k době splatnosti investice, resp. době trvání závazku.