Oznámení: Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace Zavřít

Novinka

Oznámení o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír

Společnost Burza cenných papírů Praha, a.s., IČ: 471 15 629, se sídlem Rybná 14/682, Praha 1, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1773 (dále též jen „burza“ nebo „Společnost“), zastoupená panem Ing. Petrem Koblicem, předsedou burzovní komory, a Ing. Davidem Kučerou, členem burzovní komory (dále jen „Společnost“), oznamuje tímto, že valná hromada Společnosti dne 15. 12. 2016 přijala následující usnesení:

„Valná hromada  rozhoduje o přeměně všech akcií ve výši 265 056 (slovy: dvě stě šedesát pět tisíc a padesát šest) kusů cenných papírů na jméno, tj. kmenových akcií na jméno,  (zapsaných v obchodním rejstříku jako „kmenové akcie na jméno v listinné podobě“) o jmenovité hodnotě 380,-- Kč (slovy tři sta osmdesát korun českých) každá, všech emitovaných akciovou společností s obchodní firmou Burza cenných papírů Praha, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14/682, identifikační číslo 47115629, akciové společnosti, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1773  na kmenové zaknihované akcie na jméno zapisované v obchodním rejstříku jako„kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě“.
a určuje dle § 529 zákona č. 89/2012 Sb. lhůtu k odevzdání všech 265 056 (slovy: dvě stě šedesát pět tisíc a padesát šest) kusů cenných papírů na jméno, tj. kmenových akcií na jméno  jejich vlastníky emitentovi, tj. akciové společnosti s obchodní firmou Burza cenných papírů Praha, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14/682, identifikační číslo 47115629, akciové společnosti, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1773 (dále též jen „burza“ nebo „Společnost“), v délce dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí.“

 

V souvislosti s výše uvedeným burzovní komora Společnosti vyzývá všechny akcionáře Společnosti, aby odevzdali Společnosti své listinné akcie, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí, jelikož tyto budou nahrazeny zaknihovanými akciemi.

Odevzdávání akcií bude probíhat v sídle Společnosti v pracovních dnech mimo pondělí v době od 9.00 do 14.00 hod. (po předchozí telefonické dohodě), přičemž o odevzdání akcií bude vyhotoven a podepsán předávací protokol.

Každý akcionář si za účelem zaevidování jeho zaknihovaných akcií musí zřídit majetkový účet u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů.

Při odevzdání akcií je třeba: 

  1. předložit platné originály listinných akcií vydaných Společností;
  2. sdělit číslo majetkového účtu akcionáře zřízeného u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, na který budou pak pro akcionáře zaknihované akcie zaevidovány
  3. pokud je akcionář zastoupen třetí osobou, pak předložit originál či úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, která bude zmocněnce výslovně opravňovat k předání stávajících listinných akcií Společnosti, jakož i ke sdělení čísla majetkového účtu akcionáře u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů a provedení všech úkonů s tím souvisejících.

Bude-li akcionář v prodlení s odevzdáním svých listinných akcií Společnosti a nebudou-li akcie odevzdány ani ve stanovené dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost tyto akcie za neplatné.

 

V Praze dne 23. prosince 2016

Ing. Petr Koblic
předseda burzovní komory

Ing. David Kučera
člen burzovní komory

Burza cenných papírů Praha, a.s.