Burzovní rozhodčí soud (BRS) je stálý rozhodčí soud, který působí při společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), jako nezávislý orgán pro rozhodování

 • sporů z obchodů na regulovaném trhu organizovaném burzou a z vypořádání těchto obchodů, jakož i sporů z obchodů v mnohostranném obchodním systému provozovaném burzou a z vypořádání těchto obchodů 
 • sporů z ostatních obchodů s investičními nástroji nebo komoditami,
 • sporů z podnikání na kapitálovém trhu,
 • sporů z podnikání na peněžním trhu,
 • sporů z podnikání na pojišťovacím trhua
 • sporů z podnikání na trhu penzijního připojištění,

pokud se strany na tom dohodnou.

BRS rozhoduje výše uvedené spory, jestliže jeho pravomoc vyplývá pro daný spor

 • z platné rozhodčí smlouvy uzavřené mezi stranami, nebo
 • z písemných projevů stran v zahájeném rozhodčím řízení, ze kterých je patrná nepochybná vůle podřídit se pravomoci BRS.

Kromě zákonných oblastí jurisdikce přijímá BRS ad hoc spory i v dalších oblastech.

BRS je zřízený při BCPP, která je držitelem povolení České národní banky k provozování regulovaného trhu investičních nástrojů a jako taková je podle § 54 zákona č. 254/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, oprávněna zřídit stálý rozhodčí soud. Stálý rozhodčí soud při BCPP byl zřízen v souladu s § 13 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

 

Stálý rozhodčí soud

Název: Burzovní rozhodčí soud
Se sídlem: Rybná 14/682, 110 05 Praha 1
IČ: nebylo přiděleno

  Zřizovatel

  Název: Burza cenných papírů Praha, a.s.
  Se sídlem:Rybná 14/682, 110 05 Praha 1
  IČ: 47115629
  Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1773

   

  Kontakt

  Radan Marek

  tajemník BRS

  marekr@pse.cz
  +420 221 832 194

  Další informace o Burzovním rozhodčím soudu